თეზაურუსიb

B2C

აბრევიატურა Business-to-consumer (ბიზნესი - მომხმარებლისთვის). ტერმინი აღნიშნავს საქონლისა და მომსახურების გაცვლას ბიზნესსა და მყიდველ საზოგადოებას შორის.

კომენტარები: