ლექსიკონიb

back-breaking

წელში გამწყვეტი, დამქანცველი, ძალიან მძიმე

 

Hunting for fossils is back-breaking work - წიაღისეულის მოპოვება ძალიან მძიმე სამუშაოა [Deutsche Welle, Kate Hairsine, “Hunting for fossils is back-breaking work”]

კომენტარები: