თეზაურუსიb

Backbone

ტერმინი აღნიშნავს მაღალი გამტარობის მქონე ხაზს, რომელსაც ინტერნეტტრაფიკის დიდი მასივი გადააქვს შორ მანძილზე.

კომენტარები: