ლექსიკონიb

balance of power

(პოლიტიკური) წონასწორობა, (პოლიტიკურ) ძალთა ბალანსი

 

Krastev and Leonard rightly dismiss thinkers who "during the 1990s...believed that that Europe was becoming a 'postmodern' continent which no longer relied on a balance of power“ - კრისტევი და ლეონარდი მართლები არიან, როდესაც სერიოზულად არ აღიქვამენ მათ, ვინც „ოთხმოცდაათიან წლებში… ვარაუდობდა, რომ ევროპა „პოსტთანამედროვე“ კონტინენტად გარდაიქმნებოდა, სადაც პოლიტიკურ ძალთა ბალანსს უკვე მნიშვნელობა აღარ ექნებოდა“ [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: