თეზაურუსიb

Bandwidth

გამტარუნარიანობა. კავშირგაბმულობის, ინტერნეტკომუნიკაციის სისტემაში ეს ტერმინი აღნიშნავს სხვაობას მინიმალურ და მაქსიმალურ სიჩქარეებს შორის მოცმეულ დიაპაზონში. რაც უფრო მეტია სხვაობა, მით მეტია მონაცემთა იმ ბაზისა და ინფორმაციის მოცულობა, რომელიც უნდა გადაიცეს მოცემულ მომენტში. 

კომენტარები: