თეზაურუსიb

Barrier Signal

სიგნალ-ბარიერი. პოზა ან ჟესტი, რომელიც გამოიყენება როგორც პერსონალური დამცავი მექანიზმი კომუნიკაციის პროცესში. მაგალითად, გულზე დაკრეფილი ხელები, ასევე შესაძლებლად შორი დისტანციის დაკავება თანამოსაუბრესთან.

კომენტარები: