თეზაურუსიb

Baton signal

მარკერ-სიგნალი. ძირითადად ხელის მოძრაობით გამოხატული ჟესტები, რომლებსაც მოსაუბრე აყოლებს ზეპირი გამონათქვამის რიტმს და რომელთა მეშვეობითაც შესაბამის აქცენტებს და ლოგიკურ მახვილებს სვამს. დამახასიათებელია პოლიტიკოსების კომუნიკაციისთვის. ხელის გარდა, მარკერ-სიგნალებად მიიჩნევა თავის, მხრებისა და ფეხის მოძრაობები.

კომენტარები: