თეზაურუსიb

BCC (Blind Carbon Copy)

პირველადი ეგზემპლარების, პირების გაგზავნა მესამე პრისთვის ელექტრონული ფოსტით

კომენტარები: