ლექსიკონიb

be caught up in something

გაუგებრობაში მოყოლა; დანაშაულზე, ფაქტზე წასწრება; მოვლენების შუაგულში შემთხვევით მოხვედრა

 

One of the few not caught up in it all was Ralph Nader - ერთ-ერთი იმ მცირეთაგანი, რომლებიც ამ გაუგებრობაში არ მოყოლილან, რალფ ნადერი იყო [CBC News, Neil Macdonald, „Obama and Romney, two peas in a pod?”]

კომენტარები: