ლექსიკონიb

bear fruit

შედეგის, ნაყოფის გამოღება

 

Economically, she argues, the reforms bore fruit between 2003 and 2008 - მისი მტკიცებით, ეკონომიკურად, რეფორმებმა ნაყოფი 2003 – 2008 წლებში გამოიღო [The Economist, „Rose-tinted lessons“]

კომენტარები: