ლექსიკონიb

beard the lion in his own den

მტრის საკუთარ მოედანზე (ტერიტორიაზე) დამარცხება

 

They have defeated a lion in his own den - მათ მტერი საკუთარ ტერიტორიაზე დაამარცხეს [”Their Wait of 28 Years With a Win in India”]

კომენტარები: