ლექსიკონიb

beat swords into ploughshares

ფულის კეთილ საქმეებში დახარჯვა, მოხმარება

 

Only honest, average citizens are expected to beat their swords into plowshares, while several federal agenciesbuy millions of rounds of deadly ammunition for reasons never clearly explained - მხოლოდ მიამიტ, ჩვეულებრივ მოქალაქეს სწამს, რომ მისი ფული კეთილ საქმეებს მოხმარდება, მაშინ, როდესაც რამდენიმე ფედერალური სააგენტო სასიკვდილო ამუნიციაში მილიონებს ხარჯავს, რომლის ყიდვის მიზეზსაც კარგად არ გვიხსნიან [„Drugs, Kids & Guns“]

კომენტარები: