ლექსიკონიb

beat the rap

გადარჩენა, მოშორება

 

But he beat the rap for a fourth alleged scam that included the infamous allegation - ცნობილი ბრალდებების მიუხედავად ის ციხეს უკვე მეოთხედ გადაურჩა [New York Post, “Mere 5 yrs. for Seabrook in $cam”]

კომენტარები: