ლექსიკონიb

beg the question

საკითხის წამოჭრა, დასმა

 

Begging the question: Will ban solve social ills? - წამოვჭრათ საკითხი: აკრძალვა სოციალურ პრობლემებს მოხსნის? [The Scotsman, “…Will ban solve social ills?”]

კომენტარები: