თეზაურუსიb

Below the Line

ზღვარს ქვემოთ. აღნიშნავს იმ სარეკლამო შეტყობინებებს, რომლებიც არ ვრცელდება მასმედიის მეშვეობით. ეს არის სავაჭრო ცენტრებში მოწყობილი სარეკლამო პუნქტები, ტელემარკეტინგი, დირექტორიები და პირდაპირი ფოსტით გაგზავნილი სარეკლამო წერილები. იხილეთ Above the Line

კომენტარები: