ლექსიკონიb

beside the point

საკითხს, ინტერესის გარეშე; თემის, საკითხს გარეთ, მიღმა

 

She doesn’t exactly get the desired response from her lover, but that’s beside the point - ის ნამდვილად არ მიიღებს თავისი საყვარლისგან სასურველ პასუხს, მაგრამ ეს ინტერესს აღარ წარმოადგენს [“Andrea Stands Up to the Governor – But Is It Too Late For [Spoiler]?"]

Debating whether outsourcing is good or bad is beside the point- იმაზე კამათი, „აუტსორსინგი“ კარგი იქნება თუ ცუდი, საკითხს გარეთაა [The Guardian, “Debating whether outsourcing is good or bad is beside the point”] 

კომენტარები: