ლექსიკონიb

bilateral relationship

ორმხრივი ურთიერთობა

 

No one could accuse the world’s great powers of consistency in their treatment of small “breakaway states”, in which individual bilateral relationships and geopolitics tend always to trump a principled approach to issues of self-determination - ვერავინ ვერ დაადანაშაულებს მსოფლიოს ზესახელმწიფოებს იმაში, რომ ისინი თანმიმდევრულები არიან პატარა „ცენტრს მოწყვეტილი სახელმწიფოების“ მიმართ, სადაც ინდივიდუალური ორმხრივი ურთიერთობები და გეოპოლიტიკა როგორც წესი ყოველთვის პრევალირებს თვითგამორკვევის საკითხებისადმი პრინციპულ მიდგომებზე [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: