ლექსიკონიb

bird in the hand is worth two in the bush

დღევანდელი კვერცხი ჯობია ხვალინდელ ქათამს

 

83% are concerned about the viability of Social Security, which could lead to thinking that a bird in the hand is worth two in the bush - 83% შეწუხებულია სოციალური უსაფრთხოების ვალიდურობის საკითხით, რასაც იმის ვარაუდისკენ მივყავართ, რომ დღევანდელი კვერცხი ჯობია ხვალინდელ ქათამს [“Most fail to maximize SSA retirement benefits”]

კომენტარები: