ლექსიკონიb

birds of a feather flock together

მსგავსი მსგავსს იზიდავს

 

Wallace would have appreciated in this context the old adage, "Birds of a feather flock together" - უოლესი ძველ გამონათქვამს უფრო დაეთანხმებოდა იმის შესახებ, რომ მსგავსი მსგავსს იზიდავს [“Hijacking Alfred Russel Wallace”]

კომენტარები: