ლექსიკონიb

bit player

არამთავარი მოთამაშე

 

Canada is a player, but increasingly it is a bit player - კანადა თამაშში მონაწილეობს, მაგრამ უფრო კონკრეტულად ის არამთავარი მოთამაშეა [”Canada has become a bit player in the game of auto subsidies”]

კომენტარები: