თეზაურუსიb

Black-out

სიტყვა–სიტყვით ეს ფრაზეოლოგიზმი აღნიშნავს სინათლის ჩაქრობას, შუქშენიღბვას. როგორც ტერმინი კი ჟურნალისტიკამ იგი დიპლომატიური ტერმინების ლექსიკონიდან ისესხა:  იგი აღნიშნავს თემას, საკითხს, რომელზედაც გარკვეული ღირებულებებისა და მახასიათებლების მედია შეთანხმებულად არ საუბრობს და გაურბის. 

კომენტარები: