ლექსიკონიb

blind acceptance

ბრმად დათანხმება, მიღება

 

Our blind acceptance of violence is actually costing us in real human terms - ძალადობის ბრმად მიღება სისხლის ფასად გვიჯდება[“Op-ed: American culture worships violence”]

კომენტარები: