ლექსიკონიb

blow hot and cold

ხან ერთის თქმა და ხან - მეორისა

 

Chandra is also blowing hot and cold, because he had through his lawyers objected to Anwar's amendments - ჩანდრა ხან ერთს ამბობდა და ხან - მეორეს, რადგან მას ეგონა, რომ ადვოკატი ანვარის ჩასწორების წინააღმდეგი იქნებოდა ["Disastrous PM' case..."]

კომენტარები: