ლექსიკონიb

bluestocking

ინტელექტუალი (ქალი)

 

A spinster, more was active in the intellectual Bluestocking society - შინაბერა ბევრად უფრო აქტიურია ინტელექტუალ ქალთა საზოგადოებაში [National Post, “It’s time for family feminism”]

კომენტარები: