თეზაურუსიb

Body language

არავერბალური კომუნიკაციის ნაირსახეობა, როცა შეტყობინებას წარმოადგენს ჟესტი, მიმიკა, სხეულის მოძრაობა. უპირატესად გამოიყენება ინტერპერსონალური კომუნიკაციისას. უწოდებენ "სხეულის ენას". (იხილეთ Communication, Non-verbal communication, Gesture, Interpersonal Communication, Non-verbal behavior)

კომენტარები: