ლექსიკონიb

boil down to

მიღწევა, რაღაც ეტაპამდე მისვლა, მიყვანა, დამთავრება (რაღაც შედეგით)

 

That is what "the affair of the special representatives" boils down to - ამ შედეგით დასრულდა ”სპეციალურ წარმომადგენელთა საკითხიც” [RFL/RL; Ahto LobjakasThe EU's Declaration of Impotence“]

კომენტარები: