ლექსიკონიb

bring home the bacon

ოჯახის შენახვა

 

Yes, hard to believe, but deals are made and votes are traded in order to bring home the bacon - ჰო, რთული დასაჯერებელია, მაგრამ გარიგებებიც კეთდება და ხმებიც იყიდება; იმიტომ, რომ ხალხს ოჯახის შენახვა უნდა [“Two legislative sessions would be benefit to Florida”]

კომენტარები: