თეზაურუსიb

Button Apathy

გადამრთველი ღილაკის აპათია. როცა ტელემაყურებელს არ სწყინდება არხიდან არხზე გადართვა, ამბობენ, რომ მას გადამრთველი ღილაკის აპათია სჭირს. ასეთი მაყურებელი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი ინტერესი კონკრეტული ტიპის არხების და გადაცემების მიმართ, ცალკე საკვლევ ჯგუფს წარმოადგენს ტელევიზიების მესვეურთათვის.

კომენტარები: