ლექსიკონიb

by all accounts

საერთო შეფასებით, ყველა მონაცემით

 

By all accounts King is not a naturally collegiate figure - საერთო შეფასებით, კინგი ბუნებით კოლეგიალური ადამიანი არ არის [Daily Mail, “King's critics are off beam”]

კომენტარები: