თეზაურუსიc

Call-out Research

გამოსავლენი კვლევა. კვლევის ეს პროცედურა, როგორც წესი, გამოიყენება რადიოსა და ტელევიზიის კვლევებში სხვადასხვა ჩანაწერის პოპულარობის განსაზღვრის მიზნით.

კომენტარები: