თეზაურუსიc

Canonical Correlation

კანონიკური კორელაცია. მულტივარიაციული სტატისტიკა, რომელიც მედიურ კვლევებში გამოიყენება ცვლადების ორ სიმრავლეს შორის ურთიერთკავშირის დასადგენად.

კომენტარები: