თეზაურუსიc

Case Study

ერთი კონკრეტული შემთხვევის, ემპირიული მოცემულობის ანალიზი, კვლევა, რომელიც იყენებს მონაცემების მრავალ წყაროს პრობლემის გამოკვლევის მიზნით

კომენტარები: