ლექსიკონიc

catch someone off guard

სახტად დატოვება

 

Nothing seemed to catch her off guard so much as the unexpected gift of a Georgian passport - როგორც ჩანს, ის არაფერმა დატოვა სახტად ისე, როგორც მოულოდნელმა საჩუქარმა – ქართულმა პასპორტმა [Asia Times, Nicholas Clayton, „Clinton touched by dark Georgian satire“]

კომენტარები: