თეზაურუსიc

Catch-up Panel

ტექნიკურ ჟარგონზე ეს სიტყვათშეთანხმება აღნიშნავს ჯვარედინი შერჩევის შედეგად მიღებული საექსპერტო ჯგუფის წევრებს, რომლებსაც მკვლევრები ადგილს უცვლიან მათზე შემდგომი დაკვირვების მიზნით. წარმოადგენს პანელური კვლევის ნაირსახეობას.

კომენტარები: