თეზაურუსიc

CATI Computer-assisted Telephone Interviewing

სატელეფონო ინტერვიუს კომპიუტერული პროგრამა. აბრევიატურა. ინტერვიუერები რესპონდენტისთვის კითხვის დასამელად და მათი პასუხის მისაღებად/ჩასაწერად ვიდეოტერმინალებს იყენებენ.

კომენტარები: