თეზაურუსიc

Census

აღწერა, ცნობების შეგროვება. ანალიზის ნაირსახეობა, რომელშიც ყოველი შერჩეული ნიმუში თავის თავში მოიცავს მთელი საკვლევი პოპულაციის ყველა ელემენტს. 

კომენტარები: