თეზაურუსიc

Central Tendency

ცენტრალური ტენდენცია. აღნიშნავს იმ ღირებულებრივ ერთეულს, რომელიც აირჩევა კვლევის  მონაცემების საშუალო არითმეტიკულის, მოდულის ან მედიანის ტიპური მაჩვენებლის წარმოჩენის მიზნით.

კომენტარები: