თეზაურუსიc

Channel

არხი. ნებისმიერი, შეტყობინების მატარებელი სიგნალი მოითხოვს და საჭიროებას გზას, საშუალებას, რომლითაც შეტყობინება გამგზავნიდან მიმღებს უნდა გადაეცეს და რომლის მეშვეობითაც უნდა შედგეს უკუკავშირი. არხები შეიძლება იყოს: ფიზიკური (ჩვენი ხმა და სხეული), ტექნიკური (ტელეფონი), სოციალური (სკოლა, მედია). ბიზნესორგანიზაციებსა და ინსტიტუციებში არხები შეიძლება, იყოს ვერტიკალური, იერარქიული, ფორმალური, ცალმხრივი - ძირითადად, ზევიდან ქვევით; ან - ჰორიზონტული, დემოკრატიული, ორმხრივი. არხი უნდა იყოს ღია და გააჩნდეს განსაზღვრული სიხშირე. 

კომენტარები: