თეზაურუსიc

Channel capacity

არხის გამტარუნარიანობა. კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი მოდელის ავტორებმა შენონმა და უივერმა ეს ტერმინი გამოიყენეს ინფორმაციის იმ ზედა ზღვრის აღსანიშნად, რომლის გატარებაც საკომუნიკაციო სისტემას შეუძლია მოცემულ მომენტში. ამ ზღვრის დასადგენად საჭიროა ცოდნა იმისა, ენტროპიის, განუზღვრელობის რა ოდენობის კლება, შემცირება შეუძლია მოცემულ სიგნალს.

კომენტარები: