თეზაურუსიc

Checklist question

შეკითხვა საკვლევი კითხვარიდან. აღნიშნავს შეკითხის ტიპს შერჩეული შეკითხვების კითხვარიდან, რომელიც რესპონდენტს სხვა შეკითხვებისა და საკითხების ჩამოანათვალთან ერთად მიეცემა. რესპონდენტმა ამ ჩამონათვლიდან ერთი შესაბამისი პასუხი უნდა იარჩიოს. 

კომენტარები: