თეზაურუსიc

Chi-square statistics

Chi-კვადრატული სტატისტიკა. დაკვირვების შედეგად მიღებული სიხშირეების გაზომვა მოსალოდნელი სიხშირეების საპირწონედ. ხშირად გვხდება სხვა ტერმინის სახელითაც: Crosstabs (იხილეთ Cross-tabulation analysis)

კომენტარები: