თეზაურუსიc

Circulation

ტირაჟი. ბეჭდურ მედიაში გაზეთის ან ჟურნალის ერთი გამოშვების პირების მთლიანი რაოდენობა, ხელმომწერებისთვის განკუთვნილი ეგზემპლარებისა და საცალო ვაჭრობის ქსელში ჩაშვებული ეგზემპლარების ჩათვლით.

კომენტარები: