თეზაურუსიc

Circulation Research

ტირაჟის კვლევა. აქვს ორი მნიშვნელობა: 1) გაზეთებისა და ჟურნალების გავრცელებისა და მოხმარების საბაზრო კვლევა; 2) გაზეთებისა და ჟურნალების მერ გამოყენებული ფასდადების სისტემის კვლევა.

კომენტარები: