თეზაურუსიc

City Zone

ქალაქის ზონა. ეს არის მარკეტინგული კატეგორია, რომელიც გამოიყენება გაზეთის ტირაჟის რაოდენობის აღსანიშნად. იგი მოიცავს იმ საბაზრო არეალს, რომელშიც შედის ის ქალაქი, სადაც ეს კონკრეტული გაზეთი გამოიცემა და იბეჭდება, და ის მომიჯნავე გეოგრაფიული არეალი, რომელსაც ამ ქალაქის ანალოგიური ადმინისტრაციული, დემოგრაფიული, სოციალური და ინფრასტრუქტურული მახასიათებლები აქვს.

კომენტარები: