ლექსიკონიc

clamp down on

შებოჭვა, ხელ-ფეხის შეკვრა, მარწუხებში მოქცევა

 

Once he returns to the presidency, Mr Putin, a man with no apparent ideological convictions, may decide that the only way to ensure his continuity in power is to move the economy away from its dependence on resource extraction, to clamp down on graft and adopt a new policy towards Russia's restive regions - როდესაც პუტინი (კაცი, რომელსაც მკაფიო იდეოლოგიური მრწამსი არ გააჩნია) პრეზიდენტად დაბრუნდება, მან შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ერთადერთი გზა, რომელმაც შეიძლება მისი მმართველობის გახანგრძლივებას შეუწყოს ხელი, ეს ეკონომიკის ნედლეულზე დამოკიდებულებისაგან გათავისუფლება, მექრთამეობის მაქსიმალურად შებოჭვა და რუსეთის არასტაბილური რეგიონების მიმართ ახალი პოლიტიკის შემუშავება იქნება [The Economist, “The return of the man who never left”]

კომენტარები: