თეზაურუსიc

Clique

ხროვა. სოციალური სისტემის შიგნით მჭიდროდ გადაჯაჭვული, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ადამიანების ჯგუფი, რომლის წევრებიც დიდწილად ერთმანეთთან ურთიერთობენ.

კომენტარები: