თეზაურუსიc

Close-ended question

დახურული შეკითხვა. შეკითხვა, რომელზე პასუხიც რესპონდენტმა მკვლევრის მიერ შეთავაზებული სავარაუდო პასუხების ვარიანტებიდან უნდა აირჩიოს.

კომენტარები: