თეზაურუსიc

Cloze Prosedure

კლოზეს პროცედურა. მედიური მასალების გახსენებისა და დამახსოვრების, მათი კითხვადობის გაზომვის მეთოდი, რომელშიც ყოველი მე-n სიტყვა წაშლილია ან ამოღებულია შეტყობინებიდან და რესპონდენტს ევალება, შეავსოს სიცარიელე.

კომენტარები: