თეზაურუსიc

Cohort Analysis

კოჰორტული ანალიზი. დროში ცვალებადი სპეციფიკური პოპულაციის, სიმრავლის ანალიზი. ამ პოპულაციის შერჩევის უმთავრესი კრიტერიუმია მისის წევრების იდენტური ან მსგავსი გამოცდილება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში.

კომენტარები: