თეზაურუსიc

Colloquialism

კოლოკვიალიზმი. გამოთქმა, რომელიც არაფორმალურ მეტყველებაში იხმარება. იგი არც ჟარგონია, არც დიალექტი და არც სლენგი. ეს არის ზეპირი, არაფორმალური მეტყველებისას გამარტივებული და სახეშეცვლილი სიტყვა. მაგალითად, გამოთქმა "გაუ" "გაუმარჯოს" ნაცვლად არის კოლოკვიალიზმი

კომენტარები: